Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБИТЕ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА TEATOX.BG

 

І. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на тези общи условия

1.      Платформа е интернет сайтът TEATOX.BG, домейнът TEATOX.BG, марката, символите, текста, съдържанието и организацията на работа на сайта чрез представяне, получаване, обработване и връщане на  информация по електронен път

2.      Продавач е лице, което предлага на сайта TEATOX.BG стока за продажба

3.      Купувач е лице, заявило по електронен път предложение за закупуване на стока, търгувана чрез  TEATOX.BG

4.      Посредник по сделка за покупко-продажба на стока е лицето, опериращо с платформата TEATOX.BG

5.      Стока е вещ или съвкупност от вещи, които се излагат за продажба в платформата TEATOX.BG

6.      Осъществено посредничество е налице при едновременното или последователно изпълнение на следните изисквания

6.1.      Приемане на заявка за покупка на стока, която се търгува чрез TEATOX.BG

6.2.      Доставяне на стоката до купувача

6.3.      Плащане на цената на стоката от купувача, което се удостоверява от продавача

7.      Сделка е прехвърлянето на собствеността на стоката от продавача на купувача

8.      Плащане е заплащането на сумата за придобиване на стоката от купувача на продавача

9.      Подизпълнител е лице, ангажирано от продавача или от купувача за предаване, приемане или плащане на стоката или за изпълнение на определени уговорки

10.  Възнаграждение за посредничество е сумата, която продавачът дължи на лицето, опериращо с платформата TEATOX.BG за осъществено посредничество

 

ІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКА

1.            Стоката, представена на платформата, се предлага от името на продавача.

2.            Посредникът показва на платформата единствено изображения, характеристики, цени и други елементи на стоката, предоставени от продавача и не носи отговорност за невярна, неточна, непълна, подвеждаща или заблуждаваща информация като си запазва правото при  нужда да дава допълнителни указания към продажбата на стоката.

3.            Посредникът с показване на стока на платформата не гарантира идентичност на цветове, форми, размери и други на изображението и идентичността му с доставяната стока.

4.            Показването на стока на платформата означава единствено, че посредникът дава масов достъп за предложения за продажба на стоката във вид, срок, цена и при всякакви други уговорки, определени единствено от продавача.

5.            На платформата не се извършват търгове, наддавания и всякакви други преговори по сключване на сделка с цел промяна на показани на сайта TEATOX.BG стоки, цени, бройки и други.

6.            Посредникът не може да преговаря за промяна на стоката, цената или всякакви други елементи, свързани с направеното предложение за продажба от продавача.  Единственото право на посредника е да информира продавача за оферта на купувач, която не отговаря на параметрите за продажба, публикувани на платформата

7.            Посредникът не издава документи за продажба на стоката от свое име

8.            Посредникът получава възнаграждение от продавача, определено в подписан между страните договор и при изричната уговорка, че никакви суми за посредничество не се събират от купувачите под какъвто и да е предлог и при каквито и да е форми.

 

ІІІ. ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ /ЗАЯВКА/ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА

1.            Всяко дееспособно лице може да прави заявки за закупуване на стока, която се търгува чрез платформата TEATOX.BG

2.            Заявката се подава по електронен път като недвусмислено трябва да съдържа изявление относно посочване на стоката и приемане на обявената цена. Заявката се счита дадена в момента на постъпването й в електронната   система на платформата.

3.            Приемането на заявката от посредника се удостоверява с електронно съобщение.

4.            Не се приемат заявки за стоки, които:

a.            не се търгуват на платформата;

b.            количеството им е изчерпано и това е оповестено в платформата;

c.            забранени са за търговия;

d.            не отговарят на действащите стандарти и изисквания за произход, качество и съответствие на продуктите;

5.            Не се приемат заявки:

a.            изходящи от малолетни или непълнолетни;

b.            свързани с търговия на едро;

c.             за доставка до несъществуващи места или адреси;

d.            за покупка на изплащане, на разсрочено плащане, на лизинг или за друга форма на отложено прехвърляне на собствеността на стоката;

 

ІV. ПРЕДАВАНЕ НА ЗАЯВКАТА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА. ПОСЛЕДИЦИ.

1.            Подадената и приета от посредника заявка се предава на лицето, чиято стока се обявява за продажба чрез платформата TEATOX.BG.

2.            С приемането на заявката, задължението на посредника се счита изпълнено.

3.            За осъщественото посредничество, купувачът не дължи никакво възнаграждение на  посредника.

4.            След предаване на заявката, посредникът не поема спрямо купувача никакви задължения да контролира доставката на стока, идентичността й с поръчаното и съответствието й с качествените и други показатели, публикувани от продавача.

 

V. ОТГОВОРНОСТ НА ПОСРЕДНИКА КЪМ КУПУВАЧА ИЛИ ПРОДАВАЧА НА СТОКА

1.            Посредникът отговаря единствено за приемането, обработването и предаването на заявката за покупка на стока на продавача.

2.            Посредникът не отговаря спрямо купувача, ако между получаването и предаването на заявката, продавачът изчерпи количествата или прекрати търговията със стоката, за която е дадена заявката

3.            Посредникът не отговаря спрямо купувача за закъсняло предаване на заявката, ако между получаването и предаването на заявката цената на стоката се е променила

4.            Посредникът не отговаря спрямо продавача за закъсняло предаване на заявки. Закъснялото предаване не се счита действие, от което продавачът е претърпял вреди или е пропуснал ползи.

5.            Посредникът не отговаря за неправилно, некоректно  или непълно изготвени заявки.

6.            Посредникът не гарантира изпълнението на задължения на която и да е от страните по договор, сключен с негово посредничество.

7.            Прехвърлянето на собствеността на стоката, издаването на всякакви документи за прехвърлянето, отчитането на продажбите и всякакви други действия по изпълнението на сделка, сключена с посредничеството на посредника, се извършва от страните по сделката.

 

VІ. СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРОДАВАЧА ИЛИ КУПУВАЧА ОТ ПОСРЕДНИКА. ОТНОШЕНИЯ

1.            По нареждане на продавача, посредникът може да възложи на трети лица доставянето на стоката на купувача.

2.            Доставката се извършва само след издаването на съответен данъчен документ от продавача на купувача.

3.            При доставка на стоката чрез трети лица и съобразно дадените  му указания, посредникът може да изисква ползването на наложени платежи и получаването на суми чрез наложени платежи.

4.            Плащането на суми за придобиване на стока, продадена от продавача, става само по сметка на продавач, а когато плащането е в брой-само на лица, които имат правото да получават такъв вид плащания. Доколкото няма друга уговорка, плащане в брой е допустимо само при изпращане на стоката по лицензиран оператор на неуниверсална пощенска услуга.